විහිළුකතා

විහිළු කතා එකතුවක්
ඇම්ඩා කතා සංරක්ෂණය

අමතක වෙන එව්වා මතක තියාගන්නත් ඕන.

අනික කවදාහරි දවසක අපේ පොඩි උන්ටවත් දැනගන්න මේවා එකතු කරලා තියන්න ඕන නෙව. කටින් කට ආපුව දැන් නැති වේගෙන යනවා.

උදාර කර්තව්‍යකට මුල පුරනෙමි මෙයින්.

  • 16 March 2012
  • 1